Els fonaments del disseny d'un pla local de joventut

Promotor de formació

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania

Gestor de formació

Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
934 022557
opj.formacio@diba.cat
Modalitat Codi
Curs EXT2019/1426

Canal
presencial amb suport virtual

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
18/09/2019 Si 09:30 14:30 Sala 2B, edifici del Vagó. Escola Industrial. C/Urgell, 187, Barcelona Hungria Panadero Hernández
25/09/2019 Si 09:30 14:30 Sala 1, edifici 14. Escola Industrial. C/Urgell, 187, Barcelona Josep Mañé Chaparro
09/10/2019 Si 09:30 14:30 Sala 2B, edifici del Vagó. Escola Industrial. C/Urgell, 187, Barcelona Hungria Panadero Hernández
20/11/2019 Si 09:30 14:30 Sala 2B, edifici del Vagó. Escola Industrial. C/Urgell, 187, Barcelona Josep Mañé Chaparro

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis d'Acció Ciutadana Tècnic joventut Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves

Requisits

Cal tenir finalitzada i actualitzada la diagnosi social del municipi sobre el que es dissenyarà el Pla Local de Joventut.

Entorn específic de treball

Aula + aula virtual

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 18     Màxim 25

Objectius

  • Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d¿un PLJ.
  • Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d¿un PLJ i extreure¿n les conclusions i els elements clau per a l¿elaboració del disseny del PLJ.
  • Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ. 
  • Conèixer la metodologia per incorporar l¿avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.
  • Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Continguts

Conceptuals: El PLJ com a eina estratègica per al disseny de les polítiques de joventut
- Procedimentals:
 1.El punt de partida la Diagnosi
    a. Anàlisi de les conclusions i identificació de necessitats
    b. Validació de les orientacions
    c. Establiment de prioritats
 2. La participació juvenil: com incorporar la participació juvenil a tot el procés de disseny
 3. La planificació estratègica ¿ El disseny
    a. Objectius estratègics
    b. Línies estratègiques
    c. Programes, projectes i actuacions
    d. Metodologia
    e. Recursos, pressupost
 f. Comunicació, temporització
 g. Avaluació
- Actitudinals: La importància del treball transversal i la participació juvenil en l¿execució i disseny de les PPJJ. La planificació estratègica com a requisit previ a la intervenció en PPJJ.

Metodologia d'impartició

Curs teòric on els i les participants coneixeran les bases del disseny d'un Pla Local de Joventut. Es contextualitzaran els continguts amb la realitat dels i les participants i es donarà suport mitjançant l'aula virtual.

Metodologia d'avaluació


Es farà avaluació continuada a partir de la participació a les sessions presencials i el suport online. El certificat serà d'assistència.