Elements d'obra bàsics

Promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Gestor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Cap colla Obres i acabats de construcció
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis d'Acció Ciutadana Oficial instal·lacions esportives Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Oficial brigada Obres i acabats de construcció
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Operari/Peó brigada Obres i acabats de construcció

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 11     Màxim 12
Modalitat
presencial

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores

Objectius

 • Facilitar als participants la capacitació necessària per a la correcta execució d’elements bàsics d’obra de fàbrica, com parets, pilars i envans de maó. 
 • Conèixer els criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
 • Conèixer els procediments i tècniques elementals per al replantejament d’elements bàsics d'obra.
 • Aprendre a construir parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, parets amb blocs prefabricats de formigó, envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Conèixer el procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Aprendre a executar ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Continguts

 • Criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
 • Procediments i tècniques elementals per al replantejament de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
 • Construcció de parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, de pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, de parets amb blocs prefabricats de formigó, d’envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Execució d’ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Metodologia d'impartició

A cada sessió, hi haurà una part expositiva, més teòrica, a continuació activitats i exercicis per practicar l'execució d’elements bàsics d’obra.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Proves d'aprenentatge

Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament