Elements d'obra bàsics

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Comandament operatiu
Oficis
Oficis
Oficis
Àmbit funcional
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis d'Acció Ciutadana
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Cap colla
Encarregat
Oficial instal·lacions esportives
Oficial brigada
Operari/Peó brigada

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 11     Màxim 12

Objectius

 • Facilitar als participants la capacitació necessària per a la correcta execució d’elements bàsics d’obra de fàbrica, com parets, pilars i envans de maó. 
 • Conèixer els criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
 • Conèixer els procediments i tècniques elementals per al replantejament d’elements bàsics d'obra.
 • Aprendre a construir parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, parets amb blocs prefabricats de formigó, envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Conèixer el procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Aprendre a executar ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Continguts

 • Criteris per a la determinació i preparació dels materials, eines, estris i mitjans auxiliars necessaris per a la construcció de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
 • Procediments i tècniques elementals per al replantejament de parets, pilars i envans d’obra de fàbrica.
 • Construcció de parets d’obra de fàbrica ceràmica ordinària amb diferents gruixos i disposicions, de pilars d’obra de fàbrica ceràmica ordinària, de parets amb blocs prefabricats de formigó, d’envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Procediment per a la col·locació de bastiments de fusta per a portes interiors en envans d’obra de fàbrica ceràmica.
 • Execució d’ajudes bàsiques de paleta per a electricitat i fontaneria, com realització de regates, col·locació de caixes encastades d’entroncament i de mecanismes elèctrics, etc.

Metodologia d'impartició

A cada sessió, hi haurà una part expositiva, més teòrica, a continuació activitats i exercicis per practicar l'execució d’elements bàsics d’obra.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Proves d'aprenentatge

Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Obres i acabats de construcció

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
20.0 hores 20.0 hores