Reparació i manteniment d'instal·lacions elèctriques i d'elements d'enllumenat

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Comandament operatiu
Oficis
Oficis
Oficis
Àmbit funcional
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis d'Acció Ciutadana
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Cap colla
Encarregat
Oficial instal·lacions esportives
Oficial brigada
Operari/Peó brigada

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 11     Màxim 12

Objectius

  • Conèixer els conceptes bàsics sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques. 
  • Associar els principals elements de les instal·lacions elèctriques amb els materials, mecanismes i accessoris que els conformen i amb les eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics.
  • Conèixer les característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat d’ús habitual. Aprendre a executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis. 
  • Aprendre a realitzar les operacions més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Continguts

  • Conceptes generals sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques: Corrent elèctrica, parts d’un circuit elèctric, voltatge, resistència, Llei OHM, circuits en connexió sèrie. Principals elements de les instal·lacions elèctriques. Mecanismes i accessoris. Eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics. Conductors, tub conduït, caixes de connexió i de mecanismes, interruptors, commutadors, endolls i mecanismes diversos -ICP, PIA, int. Magnetotèrmic, int. Diferencial.
  • Característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat i equipaments diversos d’ús habitual en edificis i instal·lacions. Diferents tipus de bombetes, lluminàries, tubs fluorescents, llums emergència. Criteris bàsics per al seu manteniment, reparació i substitució.
  • Operacions i procediments per a l’execució de les tasques bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis. Criteris de seguretat.
  • Operacions i procediments per a la realització dels treballs més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Metodologia d'impartició

El docent exposarà els continguts teòrics i conceptuals i tot seguit, els participants faran les pràctiques tutoritzades.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Proves d'aprenentatge

Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència


Format Format

Modalitat
presencial

Durada Presencial
15.0 hores 15.0 hores