Reparació i manteniment d'instal·lacions elèctriques i d'elements d'enllumenat

Promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Gestor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'Acció Ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 11     Màxim 12
Modalitat
presencial

Durada Presencial
15.0 hores 15.0 hores

Objectius

  • Conèixer els conceptes bàsics sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques. 
  • Associar els principals elements de les instal·lacions elèctriques amb els materials, mecanismes i accessoris que els conformen i amb les eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics.
  • Conèixer les característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat d’ús habitual. Aprendre a executar de manera correcta i segura les operacions bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis. 
  • Aprendre a realitzar les operacions més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Continguts

  • Conceptes generals sobre electricitat per a instal·lacions elèctriques: Corrent elèctrica, parts d’un circuit elèctric, voltatge, resistència, Llei OHM, circuits en connexió sèrie. Principals elements de les instal·lacions elèctriques. Mecanismes i accessoris. Eines i equips de treball necessaris per a la seva execució, reparació i manteniment bàsics. Conductors, tub conduït, caixes de connexió i de mecanismes, interruptors, commutadors, endolls i mecanismes diversos -ICP, PIA, int. Magnetotèrmic, int. Diferencial.
  • Característiques i propietats principals dels elements d’enllumenat i equipaments diversos d’ús habitual en edificis i instal·lacions. Diferents tipus de bombetes, lluminàries, tubs fluorescents, llums emergència. Criteris bàsics per al seu manteniment, reparació i substitució.
  • Operacions i procediments per a l’execució de les tasques bàsiques de comprovació, manteniment i reparació d’instal·lacions elèctriques convencionals en edificis. Criteris de seguretat.
  • Operacions i procediments per a la realització dels treballs més habituals de comprovació, manteniment, reparació i substitució d’elements d’enllumenat d’edificis o instal·lacions diverses en condicions adequades de seguretat.

Metodologia d'impartició

El docent exposarà els continguts teòrics i conceptuals i tot seguit, els participants faran les pràctiques tutoritzades.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Proves d'aprenentatge

Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament