Instal·lacions de climatització

Promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Gestor de formació
Direcció de Serveis de Formació. Àrea de Presidència

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis d'Acció Ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de Desenvolupament Territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 12     Màxim 15
Modalitat
presencial

Durada Presencial
15.0 hores 15.0 hores

Objectius

  • Muntar un equip d’aire condicionat tipus split, fer el buit i recuperar el refrigerant.
  • Conèixer el funcionament d'una bomba de calor.
  • Reparar una bomba de calor.
  • Posar en marxa les instal·lacions.

Continguts

  • Connexió d’unitats exterior i interior.
  • Vàlvules inversores.
  • Tubs normalitzats.
  • Accessoris d’unió.

Metodologia d'impartició

Taller pràctic on aplicar els diferents continguts relacionats amb la temàtica.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Proves d'aprenentatge

Participar en les activitats proposades pel docent i superar els criteris d'avaluació establerts.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament