Analitzar el consum de les instal·lacions de climatització

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada
5.0 hores

Objectius

  • Aprendre les nocions bàsiques dels circuits tèrmics dels edificis públics
  • Conèixer els consums tèrmics dels nostres edificis
  • Saber utilitzar els aparells de monitorització/mesura tèrmics
  • Aprendre a interpretar les dades obtingudes amb la monitorització/mesura.
  • Implementar mesures correctives per a optimitzar el consum tèrmic dels equipaments municipals
  • Sensibilitzar a gestors i usuaris dels edificis, en el bon ús de les instal·lacions de climatització.

Continguts

  • Com i quan consumeix el meu edifici.
  • Aparells de monitorització/mesura tèrmica. Conceptes bàsics. Interpretació de dades.
  • Optimitzar el consum tèrmic del meu edifici amb mesures de nul·la o poca inversió.

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència