Analitzar el consum en il·luminació

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada
5.0 hores

Objectius

 • Conèixer la normativa vigent sobre il·luminació interior.
 • Conèixer quins són els models de làmpades més usats i les alternatives que existeixen avui en dia al mercat.
 • Aprendre el procediment per realitzar luximetries als edificis
 • Sensibilitzar a gestors i usuaris dels edificis sobre el bon ús de les instal·lacions elèctriques.
 • Implementar mesures correctives per a optimitzar els consums en il·luminació dels equipaments municipals.

Continguts

 • Normativa vigent sobre il·luminació interior.
 • Models de làmpades més usats i alternatives existents.
 • Procediment per realitzar luximetries als edificis
 • Conèixer la quantitat i qualitat lumínica del meu edifici.
 • Aparells de monitorització energètica. Conceptes bàsics. Interpretació de dades.
 • Optimitzar els consums en il·luminació. Mesures correctives.

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència