Analitzar el consum en il·luminació

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Comandament operatiu
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Serveis de Desenvolupament Territorial
Lloc de treball
Cap colla
Encarregat
Tècnic medi ambient

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25

Objectius

 • Conèixer la normativa vigent sobre il·luminació interior.
 • Conèixer quins són els models de làmpades més usats i les alternatives que existeixen avui en dia al mercat.
 • Aprendre el procediment per realitzar luximetries als edificis
 • Sensibilitzar a gestors i usuaris dels edificis sobre el bon ús de les instal·lacions elèctriques.
 • Implementar mesures correctives per a optimitzar els consums en il·luminació dels equipaments municipals.

Continguts

 • Normativa vigent sobre il·luminació interior.
 • Models de làmpades més usats i alternatives existents.
 • Procediment per realitzar luximetries als edificis
 • Conèixer la quantitat i qualitat lumínica del meu edifici.
 • Aparells de monitorització energètica. Conceptes bàsics. Interpretació de dades.
 • Optimitzar els consums en il·luminació. Mesures correctives.

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

Classificació Classificació

Competència
Competències tècniques
Competències tècniques específiques o sectorials
Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat


Format Format

Modalitat
presencial

Durada
5.0 hores