Analitzar el consum d'electricitat

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Cap colla Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada
5.0 hores

Objectius

  • Conèixer els consums elèctrics dels nostres edificis.
  • Saber utilitzar aparells de monitorització elèctrica.
  • Aprendre a interpretar les dades obtingudes amb la monitorització.
  • Implementar mesures correctives per a millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals.
  • Sensibilitzar a gestors i usuaris dels edificis, en el bon ús de les instal·lacions elèctriques.

Continguts

  • Com i quan consumeix el meu edifici.
  • Aparells de monitorització elèctrica. Conceptes bàsics. Interpretació de dades.
  • Optimitzar el consum elèctric del meu edifici sense inversió. Mesures correctives.

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència