Rehabilitació, manteniment i habitatge

Promotor de formació

Gestor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments

Requisits

Professionals tècnics dels serveis locals d'habitatge: arquitectes, aparelladors/es o arquitectes tècnics de les Oficines Locals d'Habitatge (OLH), Borses de Mediació, Punts d'Informació d'Habitatge (PIH), Oficines que gestionen projectes de millora urbana i d'altres serveis locals.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada
20.0 hores

Objectius

  • Obtenir una visió actualitzada del conjunt de la normativa vigent en matèria de rehabilitació del parc edificat, atesa la diversitat de normes que de manera directa o indirecta, incideixen en la regulació de la qualitat del parc construït.
  • Adquirir coneixements tècnics i materials pel desenvolupament de la tasca d’un tècnic municipal.

Continguts

  • La inspecció i diagnosi de l’edifici.
  • L’eficiència energètica, habitabilitat i accessibilitat.
  • Sistemes, tècniques i materials existents per a rehabilitar.
  • La divulgació de la necessitat de mantenir i rehabilitar.

Metodologia d'impartició

Magistral amb exercicis i activitats participatives

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència