Valoració de la sostenibilitat dels espais verds municipals

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Transversal - Tots els llocs de treball - Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada Presencial
16.0 hores 16.0 hores

Objectius

  • Conèixer els criteris necessaris per valorar la sostenibilitat dels espais verds municipals.
  • Aprendre a realitzar una diagnosi de cada espai verd.
  • Conèixer possibles accions de millora.
  • Aprendre a gestionar el manteniment del verd existent i la creació de nous espais.

Continguts

  • Criteris de sostenibilitat dels espais verds municipals. Indicadors.
  • Anàlisi de la situació actual. Diagnosi.
  • Propostes de millora.
  • Anàlisi de casos reals.

Metodologia d'impartició

Els curs serà molt pràctic. Es treballarà amb casos reals. Es faran visites a espais verds.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència