Certificació energètica d'edificis

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Activitats de gestió ambiental

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 24
Modalitat
presencial

Durada Presencial
16.0 hores 16.0 hores

Objectius

  • Conèixer les implicacions del RD 235/2013 de certificacions energètiques per als ajuntaments i les administracions locals
  • Aprendre la terminologia pròpia de la certificació energètica.
  • Obtenir una visió general dels principals programes de certificació energètica: CALENER, LIDER, CES, CE3 i CE3X, com també dels principals documents de referència reconeguts pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
  • Saber els principals requeriments que ha de complir un edifici per a l’obtenció del certificat energètic.
  • Aprendre la metodologia de càlcul per a la obtenció de la qualificació energètica d’edificis existents  amb el programa CE3X i amb el programa CE3 a través de teoria i casos pràctics.
  • Conèixer i analitzar casos pràctics de certificació.

Continguts

  • Normativa vigent i eines per a la certificació energètica
  • Programa CE3X
  • Programa CE3
  • Anàlisi de casos pràctics

Metodologia d'impartició

Exposició teòrica amb exemples i casos pràctics.

Metodologia d'avaluació

Assistència


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència