Instal·lacions de biomassa en edificis municipals

Promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Gestor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient. Àrea de Territori i Sostenibilitat

Ens destinatari

Ajuntaments
Diputació de Barcelona
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Comandament operatiu Serveis de Desenvolupament Territorial Encarregat Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Arquitecte tècnic Projectes de millora d'instal·lacions, equipaments i obres
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de Desenvolupament Territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica

Requisits

No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 25
Modalitat
presencial

Durada Presencial
24.0 hores 24.0 hores

Objectius

 •  Conèixer  les particularitats de la biomassa, els diferents tipus de combustibles i la seva capacitat d’aprofitament.
 •  Relacionar la biomassa amb la gestió dels boscos.
 •  Conèixer les particularitats del transport, descàrrega i emmagatzematge de la biomassa.
 •  Tenir eines per a dimensionar i dissenyar sitges de biomassa.     
 •  Conèixer els diferents equips i tecnologies de combustió de biomassa i poder relacionar-se amb subministradors.
 •  Conèixer els components d’una instal·lació tèrmica de biomassa.
 •  Tenir eines i criteris per dissenyar una instal·lació de biomassa i realitzar un projecte tècnic.     
 •  Estudiar la viabilitat i la rendibilitat de les instal·lacions de biomassa.
 •  Analitzar casos pràctics.

Continguts

 •  Introducció a la biomassa forestal. Explotació sostenible dels boscos. Tipus de biomassa.
 •  Introducció als equips de generació de calor.
 •  Transport i subministrament de la biomassa. Descàrrega i ompliment de sitges. Emmagatzematge.
 •  La combustió. Equips de generació de calor amb biomassa.
 •  Disseny d’instal·lacions, esquemes hidràulics i selecció d’equips i elements.
 •  Emissions i qualitat de l'aire.
 •  Aspectes normatius (CTE, RITE, etc). Manteniments
 •  Estudis de viabilitat d’instal·lacions de biomassa: Exemples de viabilitat.
 •  Continguts mínims d’un projecte.
 •  Contractes de subministrament. Plecs de condicions tècniques.
 •  Exemples d’instal·lacions de biomassa de la Diputació de Barcelona. Anàlisi d’instal·lacions en funcionament.

Metodologia d'impartició

El curs alterna teoria, exemples de casos reals i visites a instal·lacions. A l'aula es realitzaran exercicis per reforçar l'aprenentatge i un treball de síntesis del que s'ha après al llarg del curs.

Metodologia d'avaluació

Assistència
Producte de treball

Els alumnes hauran de realitzar un treball.


Tipus d'acreditació

Certificat d'aprofitament