El cost efectiu

Promotor de formació

Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Gestor de formació

Servei d'Assistència Econòmico-Financera
934 022 262
formacioasgel@diba.cat
www.diba.cat/web/sccf/formacio
Modalitat Codi
Curs EXT2019/0178

Canal
presencial

Durada
5.0 hores


Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
02/10/2019 Si 9:30 14:30 Recinte Llars Mundet.Edifici Serradell- Trabal.Passeig Vall d'Hebron, 171 1a planta.08035 Barcelona Fernando Herrero Arancón

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Habilitació nacional Serveis de Suport Intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic serveis econòmics Control financer

Requisits

Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.

Entorn específic de treball

Ajuntaments i entitats locals de la província de Barcelona. Dins d'aquestes entitats s'adreça a responsables econòmics (tècnics o polítics) que no participen, necessàriament, de l'operativa comptable diària. - Interventors. - Secretaris-Interventors. Qualsevol altre responsable econòmic.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 36     Màxim 47

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar la informació requerida  per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Continguts

  • Conceptes.
  • Crear entitats.
  • Origen de dades.
  • L'Estructura de serveis.
  • Tractament de la despesa.
  • Tractament de l'amortització.
  • El problema de l'inventari.
  • Altres dades.
  • Costos indirectes.
  • Ingressos dels concessionaris.

Metodologia d'impartició

Sobre una base conceptual prèvia, es mostra com efectuar tot el procés amb el programari CES

Metodologia d'avaluació

Assistència

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència