Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA

Promotor de formació

Gabinet d'Innovació Digital

Gestor de formació

Gabinet d'Innovació Digital
934049300
dsf.formacio@diba.cat
Codi Modalitat Canal Durada Presencial
EXT2021/1421 Curs videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom) 6.0 hores 6.0 hores

Data Presencialitat Hora inici Hora fi Lloc impartició Formador
17/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Magda Lorente Martínez
17/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Montserrat Fernandez Diaz
18/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Magda Lorente Martínez
18/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Montserrat Fernandez Diaz
23/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Magda Lorente Martínez
23/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Montserrat Fernandez Diaz
24/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Magda Lorente Martínez
24/11/2021 Si 9:30 11:00 videoformació per Zoom Montserrat Fernandez Diaz

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Habilitació nacional Serveis de Suport Intern Secretari/Interventor Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic serveis econòmics Control i gestió pressupostària

Requisits

Personal que realitza la gestió comptable a l'ens local i secretaris/interventors.

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 40

Objectius

Identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local i els tipus de documents i tràmits que els conformen.

Continguts

  • Integració de SICALWIN amb SeTDIBA
  • Expedients de relacions d'obligacions, ordenació de pagaments i transferències
  • Expedients de contractes menors que no cal publicar
  • Expedients contractes menors que cal publicar
  • Expedients de bestreta de caixa fixa
  • Expedients de contractes no menors
  • Expedients de subvencions
  • Expedients de pagaments a justificar
  • Altres expedients que generen despesa

Metodologia d'impartició

En el curs es posaran en pràctica els aspectes bàsics de tramitació dels expedients de gestió comptable més habituals.
La 3a sessió requereix treballar en grups separats i compartir els resultats dels grups al final de la sessió en una sala compartida.

Metodologia d'avaluació


L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.

Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència

 Fitxa acció

  Programa  INSTRUCCIONS I ENLLAÇ A LA VIDEOFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA ZOOM