Gestió de la transparència: dit i fet

Promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital

Gestor de formació
Gabinet d'Innovació Digital

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Habilitació nacional Serveis de Suport Intern Secretari/Interventor Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració

Requisits

S'adreça a personal que realitza funcions d'actualització d'informació al portal de transparència o secretaris.

Nombre de participants

Mínim 10     Òptim 20     Màxim 40
Modalitat Canal
Taller videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada Presencial
6.0 hores 6.0 hores

Objectius

  • Identificar la informació objecte de transparència activa.
  • Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
  • Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
  • Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.
  • Identificar com organitzar la transparència dins de l'ens local
  • Sensibilitzar sobre la importància de que la informació del gestor d'expedients estigui actualitzada i correcta per l'impacte en la visualització des del portal de transparència i des de la carpeta ciutadana.

Continguts

Aspectes bàsics de la transparència
La importància de gestionar pensant en la transparència i l'accés a la carpeta ciutadana
    - Àmbits
    - Marc normatiu
    - Recursos
El portal de transparència de l'AOC
    - Estructura
    - Aspectes bàsics d'edició
Els ítems automàtics
Els ítems manuals que es poden extreure de SICALWIN
Els ítems que es poden extreure del gestor d'expedients
Gestió de la transparència
    - Calendari
    - Quadre de responsabilitats
Com millorar la informació del portal (material, infografies, imatges, línies de temps)
Repàs de recursos disponibles.

Metodologia d'avaluació


L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència