La gestió del Dret d'accés a la informació pública als ens locals

Promotor de formació
Gabinet d'Innovació Digital

Gestor de formació
Gabinet d'Innovació Digital

Ens destinatari

Ajuntaments
Altres ens locals

Itinerari formatiu (Ens locals)

Col·lectiu professional
Àmbit funcional
Lloc de treball
Competència
Habilitació nacional Serveis de Suport Intern Secretari Gestió de processos i e-administració
Tècnic especialista Serveis de Suport Intern Tècnic jurídic Gestió de processos i e-administració

Nombre de participants

Mínim 15     Òptim 20     Màxim 40
Modalitat Canal
Curs videoformació (realització de les hores presencials amb la plataforma Zoom)

Durada
6.0 hores

Objectius

  • Aproximar el dret d'accés a la informació pública als tècnics dels ens locals.
  • Identificar els passos en la instrucció ordinària dels expedients d'accés a la informació pública.

Continguts

  • Concepte del dret d'accés a la informació pública
  • Supòsits d'inadmissió
  • Límits al drets d'accés
  • Terminis de tramitació dels expedients de dret d'accés
  • Motius de suspensió
  • Com impacta la protecció de dades de caràcter personal i els interessos de tercers al dret d'accés
  • Resolució i recursos

Metodologia d'avaluació


L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.


Tipus d'acreditació

Certificat d'assistència